چهارمین جلسه هیأت مدیره در مورخه ۹7/01/19 با حضور اعضاء تشکیل شد و در خصوص مراتب ذیل تصمیم گیری شد .

۱- بررسی پرونده احدی از متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت

۲- انتخاب دادستان  ؛ معاون و دادیاران دادسرای انتطامی کانون وکلای البرز