دادسرا 

ناماسماعیل

نام خانوادگیصدری

دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری البرز

 
غلامرضا
وفائی
معاون اول
مشخصات :  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=796

 ایرج

دادیار انتظامی
مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=706

 جلیل
خانی
دادیار انتظامی

مشخصات :  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=299

 
سید جعفر

دادیار انتظامی

 

محسن
پیری
دادیار انتظامی
مشخصات :  مجید
قاسمی
دادیار انتظامی

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=723

 


  

رامین
 زگرد
دادیار انتظامی

مشخصات :    http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=416

 

 


 احمدی
 دادیار انتظامی

مشخصات :    http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=111

 

 

 سحر 
 وثوق
 دادیار انتظامی

مشخصات :    http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=804

 

 

 

 علی
 اسداله پورکریمی
 دادیار انتظامی

مشخصات :    http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=95

 

 

 

 فاطمه 

 دادیار انتظامی

مشخصات :  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=922