کمیسیون بین الملل

 

 

نام : غزل

نام خانوادگی: غفوری اصل

 سمت : مسئول  

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=645

 

 

 

 

        

نام : علیرضا

نام خانوادگی: فرشچی اندیسی

سمت :  معاون    

مشخصات :

 

 

 

نام : پیمان

نام خانوادگی: زمانی احمدآباد

سمت :  عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=412

 

 

 

 

 

نام : ندا

نام خانوادگی: نیازمند

سمت :  عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=813

 

 

 

نام : قاسم

نام خانوادگی: فلاحی

سمت :  عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=660

 

 

 

نام : سیده سعیده

نام خانوادگی: هاشمی

سمت :  عضو

مشخصات : 

 

 

 نام : حمیدرضا

نام خانوادگی: دهقانی

سمت :  عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=309

 

 

 

نام : سارا

نام خانوادگی: موسوی

سمت :  عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=877

 

 

 

نام : معصومه

نام خانوادگی: رادمنش

سمت :  عضو

مشخصات :

 

 

نام : امید

نام خانوادگی: طاهری

سمت :  عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی: هاشمی

سمت :  عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : زهرا

نام خانوادگی: باقرزاده

سمت :  عضو

مشخصات :

 

نام : حمیدرضا

نام خانوادگی: مختاریان

سمت :  عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=927

 

 

 

 نام : عباس

نام خانوادگی: زرگر

سمت :  عضو

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=426

 

 

    

نام : غلامحسین

نام خانوادگی: کیانی

سمت :  عضو

مشخصات :

 

    

نام : فخرالدین 

نام خانوادگی: مختاری

سمت :  عضو

مشخصات :