کمیسیون حمایت

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : رضازاده سیاهکلرودی

سمت : مسئول

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=354

 

 

 

 

 

نام : مصطفی

نام خانوادگی : قاضی اسدی

سمت : معاون 

مشخصات :

         

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : طهماسبی

سمت : عضو 

مشخصات :

       

 

نام : حسین

نام خانوادگی : افشار

سمت : عضو 

مشخصات :

         

 

نام :  محمد

نام خانوادگی : جوانمرد دولت آبادی

سمت : عضو 

مشخصات :

         

 

نام :  محسن

نام خانوادگی : آفرازه

سمت : عضو 

مشخصات :

         

 

نام : حسین

نام خانوادگی : وزینی پیروزی

سمت : عضو 

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=801

 

         

 

 

 

 

نام : امین

نام خانوادگی : سفیدگری

سمت : عضو 

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=472

 

         

 

نام : نقی

نام خانوادگی : یداله پور

سمت : عضو 

مشخصات :

         

 

نام : حمیدرضا

نام خانوادگی : اسنفدانی

سمت : عضو 

مشخصات :

         

 

نام : بهرام

نام خانوادگی : یونسی

سمت : عضو 

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=3

 

         

 

نام : نورالدین

نام خانوادگی : مرادی

سمت : عضو 

مشخصات :

         

 

نام : ابراهیم

نام خانوادگی : حفاری

سمت : عضو 

مشخصات :http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=233

 

         

 

نام :  محمد

نام خانوادگی : جمور

سمت : عضو 

مشخصات :

         

 

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : متین فر

سمت : عضو 

مشخصات : http://www.alborzbar.com/cms/ribbon.aspx