کمیسیون مالیاتی

 

 

نام: عبدعلی

نام خانوادگی: رضایی

سمت: مسئول

مشخصات:http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=350

 

 

 

 

 

 

نام: زهره

نام خانوادگی: عقیلی آل هاشم

سمت: معاون

مشخصات:http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=596

 

 

 

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: نوزعیم

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

 

نام: لیلا

نام خانوادگی: عابدینی

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

نام:  اسماعیل

نام خانوادگی:  نمکی اشتهاردی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=827

 

 

نام: مهدی

نام خانوادگی: فرشباف رواسان

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=672

 

 

 

نام: ناصر

نام خانوادگی: رضایی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=346

 

 

 

نام: محمد

نام خانوادگی: اشرفی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=86

 

 

 

نام: صادق

نام خانوادگی: کریمی آقکند

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=751

 

 

نام: جمشید

نام خانوادگی: سپه وند

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

نام: رباب

نام خانوادگی: موحد

سمت: عضو

مشخصات:

 

نام: هوشنگ

نام خانوادگی: دوراندیش

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=306