کمیسیون تحقیق و بررسی

 

 

 

 

نام: داود

نام خانوادگی: پرسته

سمت: مسئول

مشخصات:

 

 

نام: زهرا

نام خانوادگی: مدیرروستا

سمت: معاون

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=923

 

 

 

نام: محسن

نام خانوادگی: خلج

سمت: عضو

مشخصات:

 

 

نام: مهناز

نام خانوادگی: کمالی

سمت: عضو

مشخصات: http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=739