کمیسیون حقوق شهروندی

 

 

 

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : کیان پور

سمت : مسئول

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=731

 

 

 

 

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : کوچک پور

سمت : معاون

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=735

 

 

 

 

نام : محمود

نام خانوادگی : کریمی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : رقیه

نام خانوادگی : بدرلو

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : منیژه

نام خانوادگی : زنجانی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : مهری

نام خانوادگی : افشاری کاوه

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : خندان

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=281

 

 

 

نام : سیما

نام خانوادگی : سلامت

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : قمری

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=700

 

 

 

 

نام : گلزاده

نام خانوادگی : قدسی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=718

 

 

 

 

نام : سارا

نام خانوادگی : موسوی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=877

 

 

 

نام : زهرا

نام خانوادگی : وهاب زاده

سمت : عضو

مشخصات :

 

  

نام : آزاده

نام خانوادگی : محبی نژاد

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : بتول

نام خانوادگی : رمضانی مهیاری

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

نام : سعید

نام خانوادگی : عطاپور

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 

 

نام : بهنام

نام خانوادگی : دستگیر

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=316

 

  

 

 

 

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : بزرگی کوشالشاهی

سمت : عضو

مشخصات :  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=147

 

نام : الهام

نام خانوادگی : پارسانیا

سمت : عضو

مشخصات :

 

نام : مهناز

نام خانوادگی : پاک سرشت

سمت : عضو

مشخصات :