کمیسیون تسخیری

 

 

 

 

نام : مرتضی

نام خانوادگی : میرزاخانی

سمت : مسئول

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=861

 

 

 

 

 

نام : مهشید

نام خانوادگی : شهروان

سمت : معاون

مشخصات : 

 

 

نام : سمیه

نام خانوادگی : عباس زاده

سمت : عضو

مشخصات : 

 

 

 

نام : علیرضا

نام خانوادگی : ولد بیگی

سمت : عضو

مشخصات : 

 

 

نام : حمید

نام خانوادگی : میرزایی

سمت : عضو

مشخصات : 

 

 

نام : سعید

نام خانوادگی : محمدی

سمت : عضو

مشخصات : 

 

 

نام : فرنوش

نام خانوادگی :  مدیرروستا

سمت : عضو

مشخصات : 

 

 

 

نام : نگین

نام خانوادگی : میرزای فشمی

سمت : عضو

مشخصات :