مرکز آموزش

 

 

نام: حمید

نام خانوادگی : ششگل

سمت : مسئول

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=506

 

 

 

 

 

نام: محمد

نام خانوادگی : محمدی

سمت :  معاون

مشخصات :

 

 

نام: مهدی

نام خانوادگی : شریفی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=509

 

 

 

نام: محمد

نام خانوادگی : قدیمی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام: سحر

نام خانوادگی : قبادی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=719

 

 

 

نام: عبداله

نام خانوادگی : چاره جو

سمت : عضو

مشخصات :

 

نام: علیرضا

نام خانوادگی : صابری منش

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=559

 

 

 

نام: حامد

نام خانوادگی : ترابی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام: میثم

نام خانوادگی : یوسفی طهارم

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=5

 

 

نام: محمد

نام خانوادگی : کاردان

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=778

 

 

نام: سحر

نام خانوادگی : لله خانی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

نام: علی اکبر

نام خانوادگی : حسینی

سمت : عضو

مشخصات :

 

 

 نام: فرزانه

نام خانوادگی : حاجی خسروی

سمت : عضو

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=266