مرکز داوری

 

 

اعضا هیأت امنا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری البرز

 

 

نام : حسین

نام خانوادگی : حجتی

سمت : رئیس هیأت امنا

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=256

 

 

نام :  راضیه

نام خانوادگی : دارابی

سمت : عضو هیأت امنا

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=325

 

 

 

نام :  امین

نام خانوادگی : آقائی

سمت : عضو هیأت امنا

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=17

 


 

نام :  علیرضا

نام خانوادگی : پاک نژاد

سمت : عضو هیأت امنا

مشخصات : http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=170

 


 

نام :  اسماعیل

نام خانوادگی : حضرتی

سمت : عضو هیأت امنا

مشخصات :  http://alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&uid=235